અણીના સમયે પહોંચીને પોલીસે 42 લોકોને બચાવીને એક ઉત્તમ કામગીરીનું ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.