અમદાવાદના 16 હજાર લોકોને આંખ ને પગ નથી પણ મતદાન કરવું છે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.