અમદાવાદ જિલ્લો પાણીમાં સુખી, બધા ગામમાં પાણી મળે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.