અમે જીવ આપી દઈશું પણ જમીન નહી આપીએ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.