અસલામત ગુજરાતમાં રોજ 5000 મહિલાઓ મદદ માંગે છે, કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.