ઉદ્યોગોએ ડરવાની જરર નથી – વડાપ્રધાને કહ્યું પણ સ્થિતી ઉલટી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.