ઉબેર ઉડતી ડ્રોન ટેક્સિ બનાવી રહ્યું છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.