એમફીલમાં 261 બેઠકોમાં 189 છાત્રોનો વાયવા વિના સીધો પ્રવેશ છતાં 72 બેઠકો ખાલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.