ઓમર શેખ પાંચ મહિનાથી નજર કેદ, હવે ઘરમાં નજર હેઠળ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.