કચ્છથી આવેલા 350 માલધારીઓને ભરપુર મદદ કરી, હજું પણ મદદની જરૂર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.