કલોલમાં ૨૦ એકર જમીનમાં ઇન્ડીયન ઇનસ્ટીટ્યુટ ઓફ સ્કીલ્સને મંજૂરી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.