કાળું નાણું ન ગયું પણ જુની નોટોનો કાળો કકળાટ ગુજરાતમાં હજું ચાલું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.