કેરળ: ગેરકાયદેસર મરાડુ ફ્લેટો સેકંડોમાં તુટી પડ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.