કોંગ્રેસના પરથી ભટોળ કોંગ્રેસથી કંટાળી ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.