કોંગ્રેસને ચૂંટણી જીતાડીને દેખાવ બતાવો અન્યથા પદ છોડો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.