કોંગ્રેસનો ચૂંટણી ઢંઢેરો, ગુજરાતના 40 લાખ ગરીબ પરિવારોને રૂ72 હજાર, ખેડૂતોના દેવા માફ, મફક આરોગ્ય સેવા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.