કોંગ્રેસમાં બીજા શંકરસિંહ ઉભા થઈ રહ્યા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.