ખેડૂતોના તેમની ઉપજના રોકડ વ્યવહાર ઉપર બે ટકાના ટીડીએસ ચૂકવવાનો નિર્ણય હાલ પૂરતો સ્થિગત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.