ખેડૂતોની માંગથી અડધી વીજળી અપાય છે, રાતના નહીં દિવસમાં આપો – કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.