ખેડૂતોને સૌથી વધુ વીજળી આપતું ગુજરાત, પણ ખેડૂતો કહે છે ના આવું નથી  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.