ગરમીમાં ફ્રીજનું પાણી કે બરફ ન ખાવા અને ધાબા પર સુઈ જવા સરકારની સલાહ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.