ગરીબ સરદારને સરકારે શ્રીમંત બાનાવી દેતાં ગરીબો દૂરથી જોઈને નિશાઃસા નાંખે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.