ગાંધીજીએ સોનાનું કડું કાપીને ચોરી કરી કબુલી, પણ ગાંધીઆશ્રમમાં ચોરીનો કોઈ પાર ન હતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.