ગાંધીવાદી લખનભાઈ ગુજરાતના ત્રાસવાદી છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.