ગાય અને ભેંસમાં આફરો ચઢ્યો હોય તો તેલ કે મીઠુ આપવું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.