ગુજરાતના અંદાજપત્રમાં લઘુમતીના પાંચ ધર્મ માટે રૂ.5940 કરોડની માંગણી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.