ગુજરાતના ખેતરોમાં નુકસાન કરતાં 11 લાખ ભૂંડને મારી નાંખો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.