ગુજરાતના હિજરતી લોકોએ આખા અમરવલ્લીને વિનાશથી બચાવી લીધો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.