ગુજરાતની મહિલાઓ સૌથી વધુ ખૂનમાં કેમ સંડોવાય છે  ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.