ગુજરાતમાં તો 50 લાખ મકાનો ન બનાવ્યા, દેશમાં 30 લાખ માંડ બન્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.