ગુજરાતમાં પ્રથમ સિલ્ક પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ સુરેન્દ્રનગરમાં શરૂ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.