ગેસ ગિઝર બાથરૂમ કિલર બને છે, ક્યાં ઘટના બની ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.