ગૌરવશાળી ગુજરાતી પુરસ્કાર અપાયા, અંજલી રૂપાણી કેમ ન આવ્યા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.