ગૌશાળાની 1700 એકજ જમીન માંથી, 701 હેક્ટર જમીન ક્યાં ગઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.