જયાંસુધી સંપૂર્ણ સલામતિની ખાત્રી ન થાય ત્યાંસુધી શાળામાં જવા શિક્ષિકાઓનો ઇન્કાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.