જિલ્લાઓની સરકારી હોસ્પિટલો ખાનગી થઈ જશે, ગુજરાતનું મોડેલ દેશમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.