જુનાગઢમાં 500 કરોડના નવા કામ વડાપ્રધાને અપર્ણ કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.