જો અમદાવાદના કરદાતાઓની આવકમાં રુ, 25 લાખ નું ઉમેરણ હશે તો તેમના કેસ સ્ક્રૂટિનીમાં આવશે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.