ડાંગી પશુ ખડતલ અને કુદરતી ચારા ઉપર જીવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.