તીડના ટોળા ગાંધીનગર તરફ ધસી રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.