તીડના ટોળા જીરૂ અને એરંડીનો પાક સાફ કરી ગયા, કૃષિ પ્રધાન દોડ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.