દાડમમાં સુકારાનો રોગ આવતાં ખેતરો સુકાઈ ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.