દાહોદમાં દાદાએ અંધશ્રદ્ધામાં પૌત્રીના ટકડા કરી નાંખ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.