ધારાસભ્યોની સંપત્તી અને ગુનાની તપાસ ન થઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.