પરેશ ધાનાનીની તાકાત બે ગણી થઈ, કનુ કળસરિયા તેમની સાથે પ્રચાર કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.