પાટણ ભાજપ હવે અડધું કોંગ્રેસથી ભરાઈ ગયું, પક્ષાંતર એક કેન્સર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.