પાણી-પત્રક ન બનતાં ખેડૂતો મગફળી વેચી શકતાં નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.