પુત્રએ ગેંગવોર શરૂ કર્યું તે શહેરના 28 વર્ષથી પ્રમુખ રહેલા ઢેલીબેન ઓડેદરા કોણ છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.