પેશાબ કરવા અને થુંકવા માટે CCTV પણ દારુના અડ્ડા માટે દંડ નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.