પોતાને ‘પક્કા મુસલમાન’ ગણાવતો યુવક સુરતનો હિંદુ નીકળ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.